Privacy policy
Wellensiek Dierenartsen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wellensiek Dierenartsen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Wellensiek Dierenartsen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Website disclaimer
Wellensiek Dierenartsen besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Wellensiek Dierenartsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

E-mail disclaimer
De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Wellensiek Dierenartsen en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals geformuleerd door de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Download onze Algemene Voorwaarden

Colofon
Ontwerp & realisatie: popupstud.io
Stock: pexels.com

Copyright
Deze website is eigendom van Wellensiek Dierenartsen en er mag natuurlijk niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van Wellensiek Dierenartsen gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Vragen?
Mocht u toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over onze Privacy policy? laat het ons dan direct weten! Dit kan met een mailtje naar: dierenartsen@wellensiek.nl