Privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer u deze website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt maatschap Wellensiek Dierenartsen om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Wellensiek Dierenartsen gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Wellensiek Dierenartsen verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor?
Wellensiek Dierenartsen gebruikt uw persoonsgegevens:

 • ten behoeve van (kennismakings)gesprekken en voor het maken van offertes/prijsopgaven
 • voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst voor uw dier (gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren) en het leveren van veterinaire diensten en producten
 • voor het maken/wijzigen van afspraken
 • voor de financiële afhandeling, waaronder facturering
 • voor marketingdoelen
 • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over Wellensiek Dierenartsen. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp of andere social media

Welke gegevens verwerken wij?
Onder andere uw voor- en achternaam, (e-mail)adres en (mobiele) telefoonnummer. Daarnaast leggen wij alle relevante (medische) gegevens betreffende uw dier vast en (indien van toepassing) de locatiegegevens waar uw paard/pony/landbouwhuisdier is gehuisvest.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Leveranciers/derden
Als u als leverancier of derde met Wellensiek Dierenartsen een contract afsluit en/of aan ons diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw mobiele telefoon of laptop opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

U heeft het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Overdracht
Bij de keuze van een nieuwe behandelend dierenarts kunt u Wellensiek Dierenartsen verzoeken om uw dossier met uw persoonsgegevens en de medische gegevens van uw dier over te dragen aan deze nieuwe dierenarts. Overdracht zal in dat geval plaatsvinden binnen 30 dagen na het verzoek daartoe.

Wijzigingen
Wellensiek Dierenartsen kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

Onze contactgegevens / verwerkingsverantwoordelijke

Wellensiek Dierenartsen
Holkerweg 52, 3861 PB Nijkerk
KvK nummer 32155249
dierenartsen@wellensiek.nl

Versie: 27 oktober 2021

Download

Vragen?
Mocht u toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heeft u vragen en/of opmerkingen? laat het ons dan direct weten! Dit kan door middel van een e-mail naar: dierenartsen@wellensiek.nl

Wellensiek Dierenartsen
Holkerweg 52
3861 PB Nijkerk
KvK nummer 32155249

Colofon
Ontwerp & realisatie: popupstudio
Stock: pexels.com